یافتن محصولات و سرویس ها

Dedicado Básico
Intel® Xeon® E3-1230 v2
4 CORE / 16GB RAM
2 x 2TB HDD
99.9% Disponibilidad
$179.95 USD ماهانه
$1790.00 USD سالانه
Dedicado Profesional
Intel® Xeon® E3-1230 v2
4 CORE / 32GB RAM
2 X 2TB HDD
99.9% Disponibilidad
$219.00 USD ماهانه
$2190.00 USD سالانه
Dedicado Empresarial
2 x Intel® Xeon® E5-2420
12 CORE / 32GB RAM
2 x 2TB HDD
99.9% Disponibilidad
$499.00 USD ماهانه
$4999.00 USD سالانه